റേഷൻ കാർഡിലെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തുന്നത് എങ്ങനെ ? വളരെ എളുപ്പം

August 2, 2018 admin 0

റേഷൻ കാർഡിൽ തെറ്റുണ്ടോ ? തെറ്റുകൾ  തിരുത്താൻ ഓഫീസുകൾ കയറി ഇറങ്ങി ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടതില്ല , ഓൺലൈനിനിലൂടെ ടെ എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായി തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ  സിവില്‍ സപ്ലൈസിന്റെ ഔദ്യോഗിക സൈറ്റായ www.civilsupplieskerala.gov.in ആണ് തെറ്റ് തിരുത്താനുള്ള  സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെ […]