വിസ ഐഡി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക

August 6, 2018 admin 0

വിസ ഐഡി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. പ്രവാസികൾക്ക് അറിയാം ആ രാജ്യത്തെ  ഏറ്റവും വലിയ ഒരു രേഖയിൽ പെട്ടതാണ്  എമിറേറ്റ് ഐഡി (Emirates ID ) , ഇത് സ്വദേശികൾക്കും വിദേശികൾക്കും നിർബന്ധമാണ് […]