പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ 126 നിക്ഷേപിച്ചാൽ സർക്കാർ ജീവനക്കരെ പോലെ ജീവിതവസാനം പെൻഷൻ ലഭിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും

July 31, 2018 admin 0

പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ മാസം 126 രൂപ നിക്ഷേപിച്ചാൽ അറുപത് വയസ്സിനു ശേഷം സർക്കാർ ജീവനക്കരെ പോലെ ജീവിതവസാനം വരെ 36000 രൂപ ലഭിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും , ഒരു കാലമത്രയും ധനികനായ ജീവിച്ചു ജീവിത സഹജര്യത്തിൽ അവസാനം മറ്റുള്ളവരോട് […]