ഇനി മായമുള്ള ഭക്ഷണ വസ്ത്തുക്കൾ കേരളത്തിൽ വിൽക്കാൻ കഴിയില്ല

August 3, 2018 admin 0

മായം ചേർത്ത ഭക്ഷ്യ വസ്ത്തുക്കൾ കഴിച്ചു പൊരുതി മുട്ടുന്ന കേരളീയകർക്ക്  രക്ഷയായി ഡിറ്റക്ടർ കിറ്റുകൾ എത്തി . മായം ചേർത്തിട്ടുള്ള ഏതു ഉല്പന്നവും കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ന്യൂതന സാകേതിക വിദ്യയാണ് ഡിറ്റക്ടർ കിറ്റുകലിലുള്ളത് .ഈ ഓണത്തോട് […]