എന്ത് കൊണ്ടാണ് പോലീസ് ഇപ്പോഴും Wireless Phone ഉപയോഗിക്കുന്നത്

August 4, 2018 admin 0

നിങ്ങൾ ഒരു പോലീസ് കാരനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടങ്കിൽ  അവരുടെ കയ്യിൽ ഉറപ്പായിറ്റും  ഒരു വയർലെസ്സ് ഉപകരണം ഉണ്ടാകും അതിൽ ഓവർ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നതും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും . എന്താണ് വയർലെസ്സ് സെറ്റ്ന്റെ പ്രവർത്തനം , എന്തിനാണ് ഇടക്ക് ഇടക്ക് […]