വാഹന ലോൺ ക്ലോസ് ചെയ്താലും വാഹനം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമാകില്ല ! ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലങ്കിൽ

August 1, 2018 admin 0

നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നമാണ് സ്വന്തമായി ഒരു വാഹനം വാങ്ങണം എന്നുള്ളത് , എന്നാൽ മുഴുവൻതുകയും കൊടുത്ത വാഹനം വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയാത്തത്കൊണ്ട് നമ്മൾബാങ്കിൽ  നിന്ന് വായ്‌പ്പാ എടുത്താണ് വാങ്ങിക്കാര് , മാസാമാസം ക്രത്യമായി IME അടയ്ക്കാറുമുണ്ട് . എന്നാൽ […]