വിസ ഐഡി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക

August 6, 2018 admin 0

വിസ ഐഡി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. പ്രവാസികൾക്ക് അറിയാം ആ രാജ്യത്തെ  ഏറ്റവും വലിയ ഒരു രേഖയിൽ പെട്ടതാണ്  എമിറേറ്റ് ഐഡി (Emirates ID ) , ഇത് സ്വദേശികൾക്കും വിദേശികൾക്കും നിർബന്ധമാണ് […]

ഗൾഫിൽ തൊഴിൽ അന്വഷിക്കാൻ വരുന്നവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം വരുക .

August 6, 2018 admin 0

ഗൾഫിലേക്ക് ഇന്ത്യയില്നിന്നും മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ജോലി തേടി പോകാറുണ്ട് , അതിൽ മുൻ പരിചയമുള്ളവരുമുണ്ട് ഇല്ലാത്തവരുമുണ്ട് , എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഗൾഫിലേക്ക് ജോലി തേടിപോകുമ്പോൾ  നിർബന്ധമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് മലയാളം  വിശദീകരിക്കുന്നത് […]