കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിൽ ദിവസവും രണ്ടായിരം വരെ ലാഭം ലഭിക്കുന്ന പതിയ ഒരു ബിസ്നസ്സ്

August 9, 2018 admin 0

കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ബിസ്നസ്സ് ഐഡിയയാണ് ഇന്ന് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് മലയാളം നിങ്ങളെ പരിചയപെടുത്തുന്നത് , വെറും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ദിവസം 2000 രൂപ വരെ […]

കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിൽ വീട്ടിൽ തുടങ്ങാവുന്ന ബിസിനസ്സുകൾ

August 3, 2018 admin 0

നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിച്ച പോലെ ജോലിയൊന്നും കിട്ടാതാകുമ്പോഴാണ് സ്വന്തമായൊരു ബിസിനസിനെ കുറിച്ചാലോചിക്കുന്നത്.വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെറിയ മുതൽ മുടക്കിൽ തുടങ്ങാവുന്ന ബനസ്സുകളേയാണ് ഇന്ന് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് മലയാള പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് , ബിസ്നസ് തുടങ്ങി പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് , കുറഞ്ഞ […]